Oastea Domnului în lupta mântuirii

65

 

David (Tu) luptă cu Goliat (diavolul, eul, păcatul) şi îl învinge!…

 

„Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” (Filip. 4:13)

 

 

 

Definiţia Oastei Domnului

aflarea-si-vestirea

 

parintele155x210

 

„ Oastea Domnului este aflarea și vestirea lui Isus Hristos cel Răstignit!”

-Citat: Părintele Iosif Trifa, întemeietorul (fondatorul) pământesc al Lucrării Duhului Sfânt – Oastea Domnului

 

 

Părintele Iosif Trifa (născut : 3 mar. 1888, decedat : 12 feb. 1938), apostol (trimis), profet și martir al lui Hristos, fondatorul Oastei Domnului (1 ian. 1923) 

Oastea Ta, Isuse

traian-dorz

Traian Dorz ( născut : 25 dec. 1914, decedat : 20 iun. 1989.) – Poet și scriitor, profet, martir al lui Hristos și stegar (conducător) al Oastei Domnului, succesorul părintelui Iosif Trifa prin Alegerea Divină

 

 

Oastea Ta, Isuse, va urma plăcut
calea rânduită ei de la-nceput,
fie şi ‘nainte ca-n trecut de grea,
ea până la capăt calea-şi va ţinea.

Fii mereu, fii mereu, fii mereu,
Mare Dumnezeu, cu oştirea Ta,
oricât va lupta – să învingă
să învingă ea, să învingă ea.

Prima-nvăţătură şi credinţa ei
le-a ţinut curate prin toţi anii grei;
nici în suferinţe, nici în ispitiri,
n-a călcat Cuvântul primei ei Iubiri.

Zestrea ei de lacrimi şi cântări i-a fost,
prin atâtea lupte, Steag şi adăpost;
nevinovăţia Duhului curat
i-a fost apărarea prin tot ce-a-ndurat.

Încă vor fi lupte, poate şi mai mari,
vor fi şi fii vrednici, vor fi şi fugari,
vor fi şi înfrângeri, ca şi biruinţi,
dar ea îşi va ţine drumul din părinţi.

Nici se va abate, nici va lepăda
rostul care Domnul l-a avut cu ea.
De va fi să moară, va muri luptând,
urmele cinstindu-şi, Steagul sus ţinând…

Traian Dorz

 

 

Pledoarie biblică pentru lupta sfântă a mântuirii:

„Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava Ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate! Săgețile tale sunt ascuțite: sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.” (Ps. 44:4-7/45:3-5)

ostas_2

„Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efes. 6:11-17)

„ Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Nici un ostaș nu se încurcă cu treburile vieții, dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli.”
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim. 2:3-5; 4:7-8)

Apel creștin și umanitar

APEL CREȘTIN ȘI UMANITAR33fe4c62-592f-4282-9e19-bef71d665aa8

Veniți să sărim în ajutorul semenilor noștri, din jurul nostru și de pretutindeni, să-i ajutăm sufletește și trupește, să-i hrănim cu Cuvântul Lui Hristos dătător de viață spirituală, dar și cu hrana trupească de care au nevoie și duc lipsă, să nu mai sufere nimeni de lângă noi și de pe întregul pământ nici de foame, nici de sete spirituală și biologică, pentru a fi salvați de la moartea spirituală, cât și de la moartea trupească din lipsă de hrană și apă, căci fără hrana necesară nu există viață veșnică spirituală, nici viață pământească trupească (Ioan: 5:24; 11:25)!…
Dragă suflete care citești aceste rânduri și ești de acord să dăruiești o mână de ajutor, atât cât ai posibilitate de la Dumnezeu, angajându-te în acțiunea urgentă de salvare a semenilor atât pe plan spiritual cât și material, ori sprijinind măcar cu rugăciune, cu post și ajutor material atât cât poți, vino să te alături celor care pe această cale a acestui site de luptă spirituală a mântuirii sufletești a semenilor noști, cât și de ajutor material urgent pentru nevoile trupești fără de care nu se poate trăi, vrem să începem, să desfășurăm, să organizăm luptând împreună prin ajutorul, călăuzirea, inspirația, suflul și suportul vital, împlinitor și biruitor al Duhului Sfânt, acțiunile necesare înfăptuirii acestui Deziderat Divino-Uman, al salvării tuturor semenilor noștri din robia păcatului și din moartea spirituală cauzată de păcat, din sărăcia, din lipsa sufletească și trupească a tuturor celor care suntem în mod egal și etern Creația lui Hristos pentru Împărăția lui Fericită și Nesfârșită!…
Vino deci, dacă dorești prin glasul conștiinței, care este glasul lui Dumnezeu sădit în noi, să ajuți după îndemnul inimii și după posibilitatea de ajutor primită de la Domnul, să răspunzi acestui apel, acestei chemări și acestui plan după voia lui Dumnezeu de a ajuta, ferici și salva spiritual și biologic toate ființele umane de pe pământ, începând cu cele apropiate nouă (Fapte 1:8), create, plăsmuite de Sfânta Treime Dumnezeiască, după chipul și asemănarea Sa și în conformitate cu Planul Său Divin de Mântuire pentru omenire!…
Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin.
Slăvit să fie Domnul!

Cornel Așchilean

RV14953_Articolo-1-640x410

Psalmul 22 (23)

 
 
O cântare a lui David.
1. Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic
2. El mă paşte în păşuni verzi şi mă duce la ape de odihnă;
3. îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, din pricina Numelui Său.
4. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.
6. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele, şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.
 

 

 

Psalmul 90 (91)

1. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preaînalt şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic
2. zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”
3. Da, El te scapă de laţul vânătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui şi te vei ascunde sub aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
6. nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.
7. O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9. Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
10. de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale,
12. şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13. Vei păşi peste lei şi peste năpârci şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.
14″. „Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, „de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea”.

 

 

 

Psalmul 102 (103)

Un psalm al lui David.

1. Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
2. Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
3. El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale,
4. El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
5. El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
6. Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
7. El Şi-a arătat căile Sale lui Moise şi lucrările Sale copiilor lui Israel.
8. Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.
9. El nu Se ceartă fără încetare şi nu ţine mânia pe vecie.
10. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
11. Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
12. cât de departe este răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
13. Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.
14. Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
15. Omul – zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp!
16. Când trece un vânt peste ea, nu mai este şi locul pe care-l cuprindea n-o mai cunoaşte.
17. Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El şi îndurarea Lui, pentru copiii copiilor lor,
18. pentru cei ce păzesc legământul Lui şi îşi aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească.
19. Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
20. Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui!
21. Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
22. Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete, pe Domnul!

Adunarea-din-Lonea

Ostași ai Domnului Isus

Ostași ai Domnului Isus, ce crucea Lui pe steag v-ați pus,
să știți că-n lumea asta voi purtați un lung și greu război
– războiul lui Isus.

În lupta Lui fiind chemați, voi lupta dragostei purtați,
Răbdarea Lui vă fie țel, tăcuți și blânzi și buni ca El
și nu descurajați!

‘Nainte deci, prin ploi și vânt, vestind Cuvântul Lui cel Sfânt,
iar plată pentru că luptați, nici cinste pentru tot ce dați
nu cereți pe pământ!

De lume n-așteptați să fiți nici lăudați nici prețuiți,
să nu v-atragă slava sa, Hristos a suferit în ea –
și voi să suferiți!

Traian Dorz

 

Frați ostași, răsună iară [Frați ostași, răsună iarăși]

Frați ostași, răsună iară [Frați ostași, răsună iarăși]
goarna luptei sfinte;
după o-ncercare-amară,
glasul Lui ne cheamă iară,
pentru Sfânta Slavei Țară –  înainte!

Astăzi marea Lui chemare
este mai fierbinte;
dup-o lungă înnoptare,
soarele din nou răsare,
pentru Numele Său Mare  –  înainte!  [Pentru Marele Său Nume – înainte]

După lupta cea trecută,
mulți sunt azi morminte;
dar Hristos din cer ne-ajută
cu puterea-I nevăzută,
biruința nu-i pierdută  –  înainte!

La chemarea-nflăcărată  [La chemarea înflăcărată]
azi luați aminte;
să ne ridicăm deodată
cu voință ne-nfricată,
biruința-i câștigată  –  înainte!

Frați viteji, se vede-n față
Ținta luptei sfinte;
pentru slava ei măreață,
pentru veșnica viață,
pentru tot ce-avem în față  –  înainte!

Duceți peste tot fiorul
nou al luptei sfinte;
către cer ne cheamă dorul,
steagul sus și tot poporul,
cu Isus Biruitorul  –  înainte!

Traian Dorz

 

În fruntea luptei noastre

În fruntea luptei noastre e Steagul Tău, Isus,
mîini tot mai neînvinse îl ‘nalță tot mai sus,
vieți tot mai viteze îl poartă mai cu drag;
– o, Crucea Ta, Isuse, Slăvitul nostru Steag!

El arde-n noaptea noastră ca focul cel mai viu,
să ne lumine mersul prin orișice pustiu,
să ne umbrească dulce al arșiței meleag;
– o, Crucea Ta, Isuse, Frumosul nostru Steag!

Cu el în fruntea noastră înaintăm mereu
spre Patria în care ne-așteaptă Dumnezeu.
Cu el vom trece-odată al cerurilor prag;
– o, Crucea Ta, Isuse, Eternul nostru Steag!

Traian Dorz

 

 

În lupta Oastei Sfinte

În lupta Oastei Sfinte
să ne-nrolăm frumos,
c-o dragoste fierbinte
în slujba lui Hristos,

purtând Solia Vie
a Sfântului Cuvânt,
s-o afle toți, să-nvie
prin Noul Legământ!

În lupta Oastei Sfinte
să ne-avântăm cu drag,
purtând viteaz ‘nainte
eternul Crucii Steag;

El ne conduce-n luptă
înflăcărând eroi,
pe calea ne-ntreruptă
spre orizonturi noi…

În lupta Oastei Sfinte
să ‘naintăm cântând,
pentru Hristos fierbinte
o lume renăscând,

să laude popoare
pe Domnul ne-ncetat,
‘nălțându-I cu ardoare
Numele Adorat!…

În lupta Oastei Sfinte
să ne-angajăm deplin
cu sfinte legăminte
pentru un țel divin,

ce Duhul Sfânt l-aprinde
în ale noastre vieți,
pentru-a-i putea cuprinde
eterne frumuseți…

În lupta Oastei Sfinte
sfârșesc nemuritori
în Ceruri și-n morminte
vitejii luptători,

primind pe veci cununa
de sfinți ce-au biruit,
uniți pe totdeauna
cu Mirele Iubit!…

În lupta Oastei Sfinte
să cucerim mereu,
noi culmi cu simțăminte
ce curg din Dumnezeu…

Când lupta va fi gata
aici pe-acest pământ,
vom dobândi răsplata
pe veci în Cerul Sfânt!…

Cornel Așchilean

maxresdefault

Vin’ la Tatăl [ Vino la Tatăl ]

Vin’ la Tatăl [Vino la Tatăl], El te cheamă,
vin’ acasă [vino acasă] fiu pierdut
de nimic nu-ți fie teamă,
El va șterge-al tău trecut.

Vino azi, vin’ la El [vino la El], vino, nu mai aștepta,
vino azi, vin’ la El [vino la El], vino, El te va ierta!

Prea mulți ani robit de patimi
ai trăit întunecat,
dar acum venind cu lacrimi,
ai putea să fii iertat.

Azi de grelele păcate
sufletul ți-e apăsat,
Domnul ți le-ar șterge toate
cu-al Lui Sânge Preacurat.

Spune-I Lui cu-ndurerare [Spune Lui cu îndurerare]
tot păcatul făptuit,
Tatăl vrea să-ți dea iertare
pentru Fiul Său iubit.

Traian Dorz

 

 

 

INVITAȚIE

Vă invităm în Numele Domnului și pentru Slava Nesfârșită a Mirelui și Regelui nostru Etern – Isus Hristos, pe toți cei din Roma – Italia, din împrejurimi  și turiști prezenți în Roma, indiferent de naționalitate sau religie, să adorăm, cântăm, înălțăm, glorificăm și binecuvântăm împreună pe Dumnezeul Treimic, pentru nesfârșita Sa milă, pentru bunătatea Sa veșnică, pentru iubirea Lui  nemărgintă față de noi, pentru Jertfa de la Golgota a Mielului lui Dumnezeu, prin care suntem, iertați, spălați, eliberați din păcat și din robia diavolului, fericiți, binecuvântați, împliniți și mântuiți pe vecie!!

Veniți deci împreună să cântăm, să  ne rugăm, să ascultăm Cuvântul Domnului, recital de poezii spirituale, pentru bucuria, pacea și iubirea noastră fără apus, îzvorâtă din întâlnirea noastră cu Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos în momentul legământului nostru făcut cu El, actul nașterii noastre din nou, al desfătărilor fără egal și fără apus în HRISTOS!!!

Adresa taborurilor noastre spirituale prin DUHUL SFÂNT, este:

OASTEA DOMNULUI Roma – Rustica
Largo Augusto Corelli, 9
Biserica catolică „Nostra Signora di Czestochowa”
Ieșirea 15 (Uscita 15) de pe Centura Romei (Grande Raccordo Anulare)
Autobuz 447 din Rebibbia; autobuz 543 de pe strada (via) Palmiro Togliatti;
în fiecare duminică, începând cu ora 14:30;
Site internet: oasteadomnului.eu

Vă așteptăm cu drag!

Dumnezeu să vă lumineze, inspire și deschidă inimile pentru ca să Îl primiți pe El în inimile și viețile voastre, ale celor care încă nu L-ați primit și să ne unim în cântarea, rugăciunea, poezia și mărturisirea Cuvântului prin Duhul Sfânt, care Îl laudă pe Hristos – Domnul, toată viața aici pe pământ și în Veșnicie! Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Cu dragoste frățească și eternă în Hristos,
fratele Cornel Așchilean