Oastea Domnului azi

Sunt chemați în acest site toți cei care doresc să colaboreze la părtășie și lucrare împreună, având de la Domnul un dar, un har, un talant sau talent, ori mai multe, sre a le folosi, multiplica, dărui Celui de la Care avem toate aceste daruri, spre Slava Eternă a Celui Jertfit pentru mântuirea noastră.
Veniți să ne unim rândurile, forțele, darurile, posibilitățile, revărsările de energie sufletească și trupească pentru împlinirea idealurilor divine ale Oastei Domnului, începute prin părinții și înaintașii noștri, călcând pe urmele lor sfinte, urmându-le exemplul de muncă, dăruire și jertfire deplină pentru ca Evanghelia Lui Hristos să fie dusă și împărtășită tuturor celor dornici de mântuire!
Să vină primăvara spirituală în omenire, pentru schimbarea radicală în bine a situației locuitorilor planetei, pentru ridicarea din prăbușirea morală și spirituală fără precedent a sufletelor umane și pentru ca Numele Adevăratului și Unicului Dumnezeu și Mântuitor, Isus Hristos, să fie adorat, înălțat, cântat, slăvit și binecuvântat pe tot pământul în unire cu Cerul!…
Așadar, toți frații și surorile care aveți de la Domnul un gând, un îndemn, o cântare , o poezie, un articol, eseu, meditație, vorbire, poze sau înregistrări video cu adunări de evanghelizare, botez, onomastică, de comemorare, înmormântare, rugăciune, cenacluri, tabere, școală biblică sau misiune ostășească sfântă, pictură, grafică, sculptură, compoziție muzicală instrumentală, teatru, film, acțiuni de caritate, știri creștine, evenimente, anunțuri, invitații, publicații, articole, informații educative, de cultură și artă creștină, de creație ostășească și tot ce ține de trăirea și manifestarea noastră ca ostași și creștini, să le aducem și adunăm împreună în amfora și tezaurul de aur ceresc și de perle și pietre scumpe duhovnicești, pentru ca lucrând și rodind în noi Duhul Sfânt, să aducem fiecare aportul nostru, partea noastră de slujire a lui Hristos, spre folosul și hrănirea fraților, surorilor și semenilor noștri și în primul rând spre Slăvirea Eternă a lui Dumnezeu, de către noi toți, pentru mila, îndurarea, bunătatea și dragostea Lui nemărginită față de noi, creația Lui veșnică și fericită împreună cu El!…
De asemenea, căutăm traducători voluntari în alte limbi a acestui site, pentru ca mesajul, specificul, tezaurul și întreaga lucrare profetică, evanghelică, ecumenică, de renaștere spirituală a Oastei Domnului, să fie cunoscută și îmbrățișată de toți din lume, pentru ca toți intrând în Legământul Jertfei lui Hristos de la Golgota, să se nască din nou, devenind cetățeni de fapt și moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu, pentru fericita și salvatoarea mântuire a neamului omenesc, căci Dumnezeu nu dorește moartea și pierzarea veșnică a păcătoșilor, ci întoarcerea tuturor la El, pentru mântuirea tuturor! Amin.
Slăvit să fie Domnul!
                                                  Cornel Așchilean
 
 

 

 

Hristos ne cheamă

Hristos ne cheamă prin lucrarea ecumenică și profetică a Oastei Lui, la o slujire și luptă profetică și evanghelică, dăruind totul în această slujbă, muncă și misiune de evanghelizare (2Tim.4:5), pentru ca sufletele să audă, să asculte Evanghelia, să primească mesajul și binecuvântarea mântuirii Ei, spre a se naște din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, cei Doi Părinți Cerești care ne nasc pentru Ceruri!…
Doamne Isuse și Duhule Sfinte, ajută-ne să fim semănători neobosiți ai Cuvântului Tău Mântuitor și fă-l să rodească fericit și înmiit în toate suflete care-l vor auzi și primi pentru mântuirea lor!…
Amin.
Slăvit să fie Domnul!

                                       Cornel Așchilean
 

 

 

Jubileu: 10 ani de Oastea Domnului la Rustica-Roma, Italia (dum.18 iunie 2006 – dum.19 iunie 2016

Slavă Veșnică Marelui nostru DUMNEZEU și MÂNTUITOR ISUS HRISTOS, căci ne-a ajutat să împlinim prin harul Lui zece ani de când Oastea Domnului din Roma, Italia, își desfășoară programul ei de Adunare în Biserica „Nostra Signora di Czestochowa”, în Roma-Rustica, Largo Augusto Corelli, nr 9!!!
Slăvit să fie Domnul!

Fr. Cornel Așchilean

 

   Suflete iubit de Domnul, El te cheamă azi la o viață nouă, radical schimbată, la trăirea ideală a slujirii și mântuirii Lui, la o predare necondiționată, liber-consimțită și totală, decisivă pentru împlinirea, fericirea și mântuirea ta eternă în Hristos-Domnul, Răscumpărătorul și Mântuitorul fiecăruia dintre noi și al tuturor împreună!…
Dacă, prin dragostea, bunătatea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, mai ai de la El un an de viață pământească, intrând în acest an nou, începe de azi o viață nouă, cea veșnică, a Harului Divin, care vrea să-ți ierte acum toate păcatele tale, să te elibereze din robia viciilor și a trăirilor murdare rușinoase, păgubitoare și pierzătoare, vindecându-te de orice boală spirituală și înviindu-te din mormântul păcatului (Ezec. 37:13), în care zaci de multă vreme, fără nici o speranță de salvare, de vindecare, de eliberare din robia păcatului și fără fericire adevărată, nemaiîntâlnită și nesfârșită!…Depinde de tine, dragă suflete, dacă îți dorești cu adevărat împlinirea reală, fericirea fără seamăn și mântuirea lui Dumnezeu, aici pe pământ și-n Veșnicie, într-o neîncetată Iubire Divină, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate și toată rodirea Duhului Sfânt(Galateni 5:22-23), în inima, ființa și trăirea-ți de fiecare zi, pe care Hristos ți-o dăruiește acum dacă te hotărăști total, decisiv și ireversibil pentru El, printr-un legământ sau angajament definitiv, irevocabil, cu Dumnezeu prin Jertfa Fiului Său, prin Sângele lui Hristos vărsat pe Cruce pentru iertarea și mântuirea ta!!!
Vin și eu alături de tine, suflete scump și preaiubit, primul, să-mi reînnoiesc legământul pe care l-am făcut cu Domnul, în adolescență (în august 1976, la vârsta de 15 ani), dar pe care de foarte multe ori l-am neglijat și nu l-am respectat atât de mult și așa cum trebuia, ci l-am încălcat și trădat cu superficialitatea, indiferența ori neascultarea mea, prin păcătuirea mea, lăsându-mă ispitit și amăgit, în mod ușor și nepermis, de firea, natura sau înclinația păcătoasă din mine, pe care n-am ținut-o răstignită pe cruce, așa cum trebuia, ci am lăsat-o liberă, necontrolată și neoprită și chiar am stârnit-o uneori să se manifeste fatidic și rușinos în inima și viața mea, complăcându-mă în mod necugetat și condamnabil în euforia mincinoasă și seducătoarea vrajă falsă a plăcerii nefaste păcătoase, care apoi mi-a adus suferință, pagubă de timp, bani, trăiri interioare și exterioare sentimentale și de demnitate și respect între oameni și-ntre frați, degradându-mă spiritual și moral și aruncându-mă nemilos și grabnic spre groapa pieirii sufletești și chiar trupești!… Dar, mulțumesc de infinite ori Bunului Samaritean, căci S-a plecat spre mine de fiecare dată, cu duioșie, iubire, compătimire, milă și durere înlăcrimată, scoțându-mă cu bunătatea Lui fără margini din starea mea decăzută, spălându-mi cu Sângele Său și eliberându-mi conștiința și întreaga mea ființă de vina păcatului meu hidos, respingător și revoltător, redându-mi mereu inocența pierdută prin nebunia păcatului meu pe care l-am acceptat și săvârșit atât de lesne și grăbit mai întâi în conștiința, mintea și inima mea, apoi cu fapta rea trupească!…
Slavă veșnică Ție, Isuse Dulce, Drag și infinit de Bun, care nu vrei moartea și pierzarea niciunuia dintre noi păcătoșii, ci întoarcerea noastră la Tine cu sinceritate, smerenie și cu voință și hotărâre definitivă, solemnă și nezdruncinată, pentru a ne primi și reprimi cu brațele Tale iertătoare, vindecătoare și mântuitoare, cu sărutul iubirii Tale eterne, cu cuvintele Tale alinătoare, duioase și mângâietoare și cu așezarea sau reașezarea noastră de către Tine în condiția sau starea duhovnicească de aflați sau regăsiți ai Tăi, de înviați de Tine din mormântul păcatului, de născuți din nou, prin Cuvântul Tău și prin Duhul Sfânt, pentru Împărăția Ta Nesfârșită, de răscumpărați ai Tăi prin Jertfirea Ta pe Cruce și de participanți la Nunta Cerească în calitate de Mireasă a Ta!!…
Dacă decizia ta de azi, dragă suflete, este aceea de a-L primi prin pocăință pe Hristos-Mesia ca Domn și Mântuitor al tău personal, cu dorința de a intra în Oastea Lui luptătoare și biruitoare, făcând legământ cu El în temeiul Jertfei Lui de la Golgota, prin care ești iertat, curățat de păcat, sfințit și mântuit, precum și născut din nou din Apa cea Vie a Cuvântului Său și din Duhul Sfânt!(Isaia 55:1; Ioan 3:3,5; 4:10,14), înrolează-te, înscriindu-te chiar acum în Oastea Domnului, în această lucrare, mișcare și familie duhovnicească de renaștere spirituală a sufletelor dornice de mântuire și de luptă în Oastea cea Sfântă, pentru salvarea tuturor sufletelor de la iadul fioros și strămutarea lor în Împărăția Dragostei, Vieții, Fericirii și Răsplătirii Veșnice!!
Deci, dacă dorești, suflete scump și iubit, în cea mai profundă smerenie, dar și cu cea mai mare, negrăită și nesfârșită bucurie a mântuirii tale, de azi înainte să faci parte din poporul cel răscumpărat al lui Hristos, descris în Apocalipsa 7:9, declară-ți adeziunea la Oastea Domnului, în această lucrare evanghelică, duhovnicească, profetică și ecumenică (supraconfesională) de renaștere spirituală, hotărâtă, născută și trimisă de Hristos, prin lucrarea cea tainică, dar vizibilă și invincibilă a Duhului Sfânt, înfăptuită de Dumnezeu prin părintele Iosif Trifa, apostolul(trimisul), profetul și martirul lui Hristos, în Biserica Ortodoxă Română, cu extindere imediată în Biserica Greco-Catolică cât și în Biserica Romano-Catolică, ca să se împlinească Cuvântul profetic al Mântuitorului: „Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta; și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu și va fi o Turmă și un Păstor.” (Ioan 10:16).
Prin harul Domnului, prin chemarea și mila Lui nesfârșită, mă înscriu pe lista celor păcătoși(fiind cel mai păcătos!), dar iertați și mântuiți prin Jertfa lui Hristos, Mielul fără cusur și fără pată, Singurul meu și al tuturor Salvator, deplin convins fiind și crezând din toată inima că Legământul Nou-Testamentar, reevaluat și actualizat de părintele Iosif Trifa în viața lui și în viețile celor care i-au urmat exemplul de credință și ostășie, fiind inspirat de Duhul Sfânt, este învățătura centrală și profundă a Scripturilor, dimensiunea unică, reală și actul ceresc al nașterii din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, cei doi Părinți Cerești(cum Îi numește fratele Traian Dorz, urmașul părintelui Iosif, ales de Domnul, fiind poetul și scriitorul Golgotei, profetul și martirul lui Hristos), care ne nasc din nou pentru Împărăția lui Dumnezeu, fără de care, așa cum spunea Domnul Isus lui Nicodim și ne spune și nouă azi, nimeni nu va vedea Împărăția cea Cerească și nu va intra în Ea!(Ioan 3:3,5,7).
Dacă, deci, o dorești și tu, dragă cititorule și vizitatorule al acestui site spiritual, răspunde chemării lui Hristos la iertarea și mântuirea Lui, ca să îți scrie și ție numele în Cartea Vieții din Ceruri(Filip.4:3; Apoc.3:5;13:8;20:12,15;21:27)!…
Amin.
Slăvit să fie Domnul!

Lista celor intrați și aflați în legământul lui Hristos de la Cruce, în Oastea Domnului și în lupta cea sfântă a mântuirii:

1. Cornel Așchilean, născut în 5 august 1961, domiciliat în Cluj-Napoca (actual în Roma, Italia), de profesie asistent medical (actual muncitor în construcții în Roma).

Cornel Așchilean

 

 

În Numele Domnului, reamintesc chemarea făcută ieri, sâmbătă, 2 ianuarie 2016, de a veni la Hristos, cu legământ de prima dată sau cu reînnoirea lui, toți cei care dorim mântuirea sufletelor noastre mai presus de orice bogăție pământească trecătoare, interes egoist ori plăcere vinovată a păcatului de orice fel și sub orice formă ar fi practicat el, pentru ca iertarea de la Cruce a Domnului să se răsfrângă din plin, să se reverse îmbelșugat peste sufletele și viețile noastre, dăruindu-ne în toată viața aceasta și pe vecie, prin rodirea Duhului Sfânt în noi, Iubirea Lui veșnică, bucuria iertării și mântuirii Lui, pacea întâlnirii cu El, răbdarea trăirii, luptei și jertfirii pentru El, bunătatea prezenței Lui în ființele noastre, binefacerea acordată semenilor noștri cu inimă largă, precum și toate celelalte trăiri cerești spirituale interioare și manifestări sfinte exterioare față de semenii noștri, începând cu cei din familia, casa, adunarea și biserica noastră și continuând cu ceilalți semeni cu care muncim și între care ne ducem existența noastră pământească trecătoare, ca să fim o binecuvântare pentru ei și un motiv de laudă necontenită adusă Domnului, toate făcându-le pentru slăvirea eternă a Numelui Domnului, mai presus de existența noastră omenească!!…
Deci, îmi reînnoiesc legământul astăzi, după ce l-am încălcat pe cel de ieri, căci făcând mereu astfel, ne vom reaminti de primul nostru legământ făcut cu Hristos și vom reveni de fiecare dată la el, reconsiderând și retrăind iarăși clipa întâlnirii noastre cu Dumnezeu, cu îmbrățișarea Lui iertătoare, sfințitoare și mântuitoare, după care tânjește și orin care se fericește sufletul nostru!… De aceea trebuie să avem un început am pocăinței, al convertirii noastre, al credinței noastre, al trăirii noastre cu Hristos printre semenii noștri, al slujirii noastre Domnului, pentru a avea apoi și un sfârșit binecuvântat, rodnic și răsplătit veșnic de Hristos în Împărăția Lui Infinită, la finalul alergării noastre stăruitoare și neobosite pe Calea Lui sfântă de luptă și jertfă!…Luptând mereu pentru primul nostru legământ, sau pentru începutul legământului nostru cu Hristos, vom ajunge la un moment dat să nu-l mai încălcăm, să nu-l mai pângărim într-un mod rușinos, ieftin și grosolan, ci-l vom sfinți prin trăirea noastră sfântă, în conformitate cu Voia și Cuvântul Domnului!… Lupta mântuirii noastre este continuă și este nespus de important să nu renunțăm la ea, să n-o abandonăm, pentru ca la finalul vieții pământești, să nu ne abandoneze și Hristos pe noi, prin lașitatea și nestatornicia, neseriozitatea noastră!… Nu dorim nimănui acest lucru nesfârșit de groaznic, ci, dimpotrivă, dorim cu toții să fim cu Dumnezeu și ai Lui pe totdeauna!!!
De aceea, la început de an, să începem, reîncepem sau continuăm viața cea nouă, viața veșnică împreună cu Mirele nostru Etern!!
Încă o dată un sfânt și călduros „La Mulți Ani!”, plin de iubirea Lui Hristos!!…
Așteptăm adeziunile frățiilor voastre, ale celor mici, cât și ale celor mari, ale părinților, copiilor, soților, soțiilor, ori ale celor orfani, văduvi și necăsătoriți!…
Să ne înscriem cu toții, dacă încă n-am făcut, sau să reconsiderăm înscrierea noastră în Oastea și lupta Domnului, în Cartea Vieții Mielului!(Apoc.21:27).
Cu această ocazie, se poate face și o evaluare aproximativă, câți sunt, câți au rămas și câți vor mai veni în Oastea Domnului, în lupta mântuirii lui Hristos!…
Slăvit să fie Domnul!
                                        Cornel Așchilean
 
 
 
 
La sărbătoarea multimilenară a Anului Nou ( ținută de aproximativ 3500 ani, de la profetul Moise încoace), să ne deschidem total inimile, mințile și viețile noastre, curățate deplin și etern de păcat prin Jertfa lui Hristos, împlinind în mod profund duhovnicesc această sărbătoare spirituală a înnoirii sau a reînnoirii sufletelor și trăirilor noastre cu Dumnezeu, în sublimul fericirii și mântuirii ființelor noastre, adusă la noi de Domnul Isus Hristos, Mesia cel profețit și așteptat de lumea religioasă antică și Descoperit azi celor credincioși prin lucrarea tainică și cerească a Duhului Sfânt în lume!…
Tuturor celor de aproape și de departe, copii, tineri, adulți și bătrâni deopotrivă, care-L iubesc și-L slăvesc pe Hristos în inimile și sufletele lor, un binecuvântat și sfânt Revelion și un călduros și neuitat „La Mulți Ani!” minunați, împliniți și fericiți aici pe pământ, prin Harul Divin și la o mântuire veșnică în Împărăția lui Dumnezeu!!
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
 
                                  Cornel Așchilean
 
 
 
În lupta Oastei Sfinte

să ne-nrolăm frumos,

c-o dragoste fierbinte

de frați și de Hristos,

purtând Solia Vie

a Sfântului Cuvânt,

s-o afle toți, să-nvie

prin Noul Legământ!

În lupta Oastei Sfinte

să ne-avântăm cu drag,

purtând viteaz ‘nainte

slăvitul Crucii Steag.

El ne conduce-n luptă,

înflăcărând eroi,

pe calea ne-ntreruptă

spre orizonturi noi.

În lupta Oastei Sfinte

să mergem toți cântând,

pentru Hristos și Ceruri

o lume renăscând,

să-L laude popoare

pe Domnul ne-ncetat,

‘nălțându-I cu fervoare

 Numele-I Adorat!

În lupta Oastei Sfinte

să ne-angajăm deplin

cu sfinte legăminte

pentru un țel divin,

ce Duhul Sfânt l-aprinde

în ale noastre vieți,

pentru-a-i putea cuprinde

eterne frumuseți…

În lupta Oastei Sfinte

sfârșesc nemuritori

în Ceruri și-n morminte

vitejii luptători,

primind pe veci cununa

de sfinți ce-au biruit,

uniți pe totdeauna

cu Mirele Iubit!…

În lupta Oastei Sfinte

să ‘naintăm mereu,

cu rod și simțăminte

ce curg din Dumnezeu…

…Când lupta va fi gata

aici pe-acest pământ,

vom dobândi răsplata

pe veci în Cerul Sfânt!…

                                         Cornel Așchilean