Școală Biblică

biblia

Pledoarie pentru școala biblică

Pledoarie pentru școala biblică:
1. Pledoarie biblică;
2. Pledoarie patristică;
3. Pledoarie trifistă;
4. Pledoarie dorziană.

1. Pledoarie biblică pentru studiul biblic(ce ne spune Biblia despre Ea Însăși):

-Deut.6:2;4-5;6-9;24-25; 8:3; 17:18-20; 18:15,22; 32:7;
-Ios. 1:8;
-Ezr. 7:10;
-Ps. 1:1-2; 33(32):4,6; 106(105):3; 119(118):9,11,44,46,47-48,57,62,63,72,73,97-100,103,105,111,160; 126(125):5-6;
-Prov. 16:20;
-Ecl. 12:13-14;
-Isa. 34:16;
-Ier. 15:16;
-Dan. 12:3;
-Mat. 4:4; 21:42; 22:29; 24.35;
-Marc. 4:14;
-Luc. 1;37; 8:11; 24:27;
-Ioan 1:1,14; 5:39; 17:17;
-Fapt. 6:4; 8:4,25; 15:35; 17:11;
-Rom. 1:16-17;
-1Cor. 9:16-18,23;
-Gal. 1:11-12;
-Efes. 6:17;
-Col. 3:16;
-1Tim. 4:13,16;
-2Tim. 3:15-17; 4:2,5;
-Evr. 4:12;
-1Petr. 1:10-12,23,25;
-2Petr. 1:20-21;
-1In. 2:5,7,14;
-Apoc. 14.6; 19:13.

2. Pledoarie patristică pentru studiul biblic(ce ne spun Sfinții Părinți despre Biblie):

— Sfântul Ioan Gură de Aur:
„Dumnezeu Cel iubitor de oameni, luminează nevăzut cugetele noastre prin Sfintele Scripturi.”
„De aceea, vă rog, să citim cu multă râvnă dumnezeieștile Scripturi. Dacă vom citi des cele scrise în ele, ne vom îmbogăți și cunoștințele. Este cu neputință să rămâi fără de folos, când citești cu râvnă și mult dor dumnezeieștile cuvinte. Dacă nu avem om, care să ne fie dascăl, atunci Însuși Stăpânul, intrând de sus în inimile noastre, ne luminează mintea, ne lămurește cugetul, face lumină în cele tăinuite, ne este dascăl al celor ce nu știm. Numai să vrem să facem tot ce depinde de noi.”
„Așadar, vă rugăm să nu neglijăm citirea dumnezeieștilor Scripturi, ci să le citim des, fie de cunoaștem înțelesul Scripturilor, fie de nu-l cunoaștem. Citirea continuă ne ajută să ținem bine minte ce citim; adeseori, ceea ce nu putem înțelege ce citim azi, vom putea dintr-o dată înțelege mâine, dacă revenim și citim, pentru că bunul Dumnezeu ne luminează pe nevăzute mintea.”
„De la necunoașterea și neascultarea Sfintelor Scripturi izvorăsc toate relele dintre oameni.”

— Sfântul Clement Alexandrinul:
„Gura Domnului a rostit cuprinsul Sfintelor Scripturi.”

— Sfântul Macarie cel Mare:
„Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu.”

— Sfântul Vasile cel Mare:
„Toată Scriptura este de la Dumnezeu insuflată și folositoare nouă spre mântuire.”

— Sfântul Antonie cel Mare:
„Orice vei face, să ai mărturia Sfintei Scripturi.”

— Sfântul Isaac Sirul:
„Nimic nu este atât de potrivit ca să înlăture din suflet gândurile rele ce-l stăpâneau mai înainte și tot ce cuprinde în om flacăra tulburării, ca scufundarea în învățătura Sfintelor Scripturi și umblarea după poruncile ei dumnezeiești.”

— Sfântul Clement Romanul:
„Cercetați Sfintele Scripturi cele adevărate și date prin Duhul Sfânt, că totul este drept și adevărat din ce este scris în ele.”

— Origen:
„Cuvântul Sfintei Scripturi este asemenea seminței al cărei rost este să se înmulțească și să rodească felurit acolo unde este aruncată.”

— Sfântul Grigorie de Nyssa:
„Toată Scriptura, fiind de Dumnezeu insuflată, este o lege sfântă celor ce o citesc…spre cunoștința tainelor dumnezeiești și spre ascultarea cu înțelegere.”

— Învățătura de Credință Creștină Ortodoxă:
„Sfânta Scriptură are o putere covârșitoare prin care ea a prefăcut și preface nenumărate suflete păcătoase în suflete sfinte.”
„Descoperirea dumnezeiască cea mai presus de fire se găsește în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție.”

3. Pledoarie trifistă pentru studiul biblic(ce spune părintele Iosif despre Sfânta Scriptură):

-„Toată lupta vieții mele a fost să fac pe toți oamenii să cunoască și să iubească, să adâncească și să trăiască Cuvântul cel Sfânt al lui Dumnezeu – Biblia.”
– „ Dacă aș avea un glas de tunet care să se audă peste tot pământul, aș striga un singur cuvânt: oameni, citiți, iubiți și trăiți Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu. Cel din urmă cuvânt al vieții mele aș dori să fie: Citiți Biblia!”
– „Cine a gustat din dulceața cerească, cine a gustat Cuvântul lui Dumnezeu-Biblia, acela a aflat că acest Cuvânt dumnezeiesc este mai dulce decât mierea pentru cerul gurii sale, după cum scrie Psalmul 118(119).103. Acela nu va mai simți foamea și setea după desfătările și plăcerile lumești niciodată.”
– „Biblia, fiind Cartea lui Dumnezeu, trebuie citită cu credință, cu rugăciune și cu ajutorul Duhului Sfânt, Care este Duhul Adevărului și al Vieții. Numai așa ne vom afla în ea Adevărul și Viața, adică pe Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, Răscumpărătorul sufletelor noastre, Care este Miezul Sfintelor Scripturi și pe Care ni-L descoperă numai Cuvântul și Duhul Sfânt.”
– „Dacă Biblia ar avea grai auzit, ea ar striga tuturor oamenilor: Eu sunt Cartea lui Dumnezeu – citiți-mă! Eu sunt Descoperirea lui Dumnezeu – cercetați-mă! Eu sunt Cartea Vieții- iubiți-mă! Dumnezeu este Scriitorul meu – căutați-mă! În mine se află ascunse și arătate toate lucrările lui Dumnezeu pentru mântuirea voastră – hrăniți-vă din mine și adăpați-vă din izvorul meu, ca să aveți viața!”
-„În Sfânta Scriptură este cuprinsă toată înțelepciunea de care avem nevoie pentru ducerea unei vieți în sfințenia și cinstea cerute de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Oricui îi lipsește această înțelepciune, să o ceară prin rugăciune Duhului Sfânt și să o caute prin cercetare și citire în Cuvântul Bibliei. Și Dumnezeu i-o va da cu mână largă și binevoitoare.”
– „Prin învățătura sfinților, înțelegem mai bine învățătura lui Hristos, Mântuitorul nostru.”
– „Biblia este cartea pentru fiecare veac, pentru fiecare vârstă, pentru fiecare climă, pentru fiecare om, pentru fiecare stare socială: de sus, de jos; bogat, sărac; învățat, neînvățat; bătrân, tânăr; cu un cuvânt: pentru oricine.”
-„Nici o altă carte din lume n-a fost atât de prigonită și persecutată ca Biblia, dar ea a biruit toate prigoanele, fiind Cartea lui Dumnezeu.”
– „Cea mai binecuvântată clipă din viața unui om este când intră Cuvântul lui Dumnezeu în casa lui, în inima lui, în viața lui.”
– „Toate cărțile din lume nu vor putea da omului niciodată ceea ce îi dă Cartea cea „căzută din cer”- Biblia. Toate cărțile din lume nu vor putea înlocui niciodată Cartea Cărților- Biblia!”
– „Biblia trebuie să fie o hrană zilnică a sufletului nostru! Eu citesc în fiecare zi în Biblie, pentru că ea este o necesitate a vieții mele, întocmai ca apa ce o beau, ca aerul ce-l răsuflu și ca pâinea ce-o mănânc…”
– -Poporul nostru crede că Sfânta Evanghelie e o carte sfântă ce trebuie să stea, îmbrăcată în aur, pe masa altarului și numai preotul are voie să citească în ea. Această judecată trebuie lăsată și îndreptată… Această Carte trebuie citită de toți cei care știu citi!”
– „Sabia Cuvântului biblic -sabia Duhului Sfânt- pătrunde până la despărțirea omului duhovnicesc de cel lumesc, a omului cel nou de omul cel vechi. Ea taie fără cruțare în orice compromis cu lumea și cu păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu nu suferă nici un fel de învoială și împăcare cu păcatul.”
– „Când moartea va veni să-mi închidă pleoapele ostenite și să sufle odihna de veci peste ostenelile și frământările mele, mișcarea mea cea din urmă va fi aceea care va strânge Biblia la pieptul meu. Cu ea voi trece în cealaltă lume, căci cu ea și pentru ea am trăit în aceasta de aici.”

4. Pledoarie dorziană pentru învățarea, aprofundarea și trăirea Cuvântului Divin:

„De aceea, oricine intră în Oastea Domnului trebuie:
**Să caute să-și procure Sfânta Scriptură – Biblia, să o aibă personal și să o prețuiască, iubind-o ca pe sfântul și adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu; să o cerceteze cu credință, cu evlavie și cu frica lui Dumnezeu în fiecare zi.
**Să-și obișnuiască familia a citi, a cunoaște, a asculta și a împlini Cuvântul Sfintelor Scripturi.
**Să cugete zi și noapte la poruncile Domnului, învățându-le și păzindu-le cu fapta și cu vorba, cât mai ascultător și smerit.
**Să propovăduiască Cuvântul Evangheliei potrivit cu învățătura dreaptă și să se ferească de oricine nu învață așa din Cuvântul Sfânt.
**Să-i înfrunte pe cei care îi vede că răstălmăcesc învățătura cea dreaptă pe care am primit-o noi, având tot curajul și râvna pentru apărarea adevărului față de oricine nu-l arată drept.
**Să ia totdeauna parte, cu dragoste, râvnă trează și evlavie, împreună cu frații și surorile noastre, la adunările de școală biblică și să-și deschidă totdeauna mintea și inima spre a învăța să cunoască și să împlinească mai bine voia lui Dumnezeu în care ne călăuzește Biblia.
**Apropierea de Cartea Domnului să ne fie totdeauna cu o teamă sfântă și cu evlavie, gândindu-ne cât de Înalt este Stăpânul și Dumnezeul nostru Care ne vorbește din ea. Și cât de înalte să fie totdeauna respectul, admirația, smerenia și bucuria pe care se cuvine ca noi să le avem față de El și de Cuvântul Voii Sale pe care a binevoit să ni-l descopere.
**Să așeze și să păstreze Cartea Sfântă totdeauna la loc de cinste, să nu o arunce oriunde și să nu o lase obiectul de joc al copiilor, ori de batjocură al necredincioșilor.
**Să se apropie totdeauna cu evlavie de Cartea Domnului. Să-i stropească cu lacrimile sale paginile ei. Să-i sărute cu buzele sale evlavioase versetele ei, iar mâinile să i se împreune peste ea, în rugăciunea celor mai fierbinți mulțumiri față de Domnul, pentru că i-a dat-o și i-o păstrează. Să învețe pe de rost și să rețină versete și chiar capitole întregi din ea, la care să mediteze când nu o are, ori când îi va fi luată.
**Iar pentru adevărata înțelegere a textelor sfinte, să ia drept călăuză scrierile Sfinților Părinți care, printr-o viață de sfințenie, au fost luminați de același Duh Sfânt Care a insuflat întreagă Sfânta Scriptură.
** O, Doamne Duhule Sfinte, trezește-ne foamea și setea după Cuvântul Sfânt și călăuzește-ne în tot adevărul Său. Amin.” (Din „Deptarul învățăturii sănătoase”, capitolul 10: „Despre Sfânta Scriptură”)

Pledoarie poetică a fratelui Traian Dorz despre Sfânta Scriptură:

„Ca de Dumnezeu ascultă de Scriptură-n orice fel;
de-i nesocotești Cuvântul, Îl nesocotești pe El!”

Hristos este Taina

Hristos este Taina Sfintelor Scripturi,
fiecare slovă poartă-al Lui Semn Sfânt,
peste toate-i umbra Sfintei Lui Făpturi,
Numele-I ascunde fiece cuvânt.

Din Geneza până la Apocalips,
prin versete umblă pașii lui Hristos,
uneori mai tainic, alteori deschis,
când fiind în umbră, când străluminos.

Ca printr-o pădure când e soare plin
trece El prin toată Biblia mereu;
uneori L-ascunde câte-un tei ori pin
și-apoi iar străluce ca un Dumnezeu.

…De la-Ntâia Seară, cea din Început,
până după Miezul Nopții cu profeți,
El e-Acel Luceafăr îndreptând tăcut
ochii lor spre Ziua Marii Dimineți.

Dar din Dimineața Marii Lui Iviri
când slăvit deschide Noul Legământ,
toate-I pier în fața marii străluciri-
e-n Etern Solstițiu Soarele Lui Sfânt.

…Se rotesc de-atuncea secole și spații,
când cu seri de beznă, când cu dimineți,
pier și nasc întruna alte generații
– ci Hristos rămâne Veșnic și Măreț.

…Cercetați Scriptura din genunchi, smeriți,
doar așa-i pătrundeți strălucitul semn,
numai ochii-n lacrimi pot privi uimiți
Taina și Minunea de pe-al Crucii lemn.

Cercetați Scriptura proșternuți pios,
mergeți pân’la Cruce și rămâneți Sus;
singura Salvare-i numai în Hristos,
și-o puteți cunoaște numai prin Isus.

Cele Două Nume au un sfânt înscris,
fiecare-ntr-însul cuprinzând un har:
în Hristos e unic Harul cel promis
și-n Isus e harul de-a-l pătrunde clar.

Cuvântul Tău, Etern Stăpân

Cuvântul Tău, Etern Stăpân,
e mai statornic decât toate,
a’ Tale-orânduiri rămân
pe veci de veci nestrămutate.

Cuvânt slăvit, doar Tu-mi ești far,
avânt, putere și iubire,
și scut, și-alin, și drum și har,
spre slavă și desăvârșire.

Cuvântul Tău, Isuse-n veac
este-adevăr și părtășie,
când toate pier și se desfac,
e-n veci curată apă vie.

Cuvântul Tău, Duhule Sfânt,
e frumusețe și putere,
etern și dulce crezământ
spre sărbătoare și-nviere.

Cuvânt Slăvit, lumina mea,
Tu-mi crești curat viața nouă;
revarsă-mi zilnic peste ea
a prospețimii Tale rouă!

Sfânt Adevăr Desăvârșit,
fii-mi toiag și scut și soare
pân-la hotarul strălucit
de unde-i veșnic sărbătoare!

 

 

Școala Bibliei – Școala Duhului Sfânt

Școala Bibliei este Școala Duhului Sfânt și Școala Duhului Sfânt este Școala Bibliei!…
Învățătorul în Școala Bibliei este Duhul Sfânt, care ne învață tot ceea ce ne este necesar pentru mântuirea noastră și a semenilor noștri, îndrumându-ne în tot timpul vieții pământești pe calea credinței și a iubirii divine și pregătindu-ne pentru marea plecare în Veșnicia noastră!…
Sabia Duhului Sfânt în lupta mântuirii noastre, cât și unealta și mijlocul sau metoda și conținutul acțiunii Lui pentru creșterea și formarea noastră ca adevărați creștini și ostași, pentru lucrarea Lui în noi, pentru rodirea Lui îmbelșugată și adevărată în noi, cât și pentru trecerea noastră biruitoare în Ceruri, este Cuvântul lui Dumnezeu, precum ne spune Sfântul apostol Pavel în epistola lui către Efeseni 6:17:„Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.”
Cuvântul lui Dumnezeu în inimile, viețile noastre, în mâinile și gurile noastre este sabia Duhului Sfânt, prin care noi suntem întâi născuți din nou, atunci când Îl auzim și Îl ascultăm, adică Îl primim în sufletul, inima, mintea și existența noastră, pentru mântuirea noastră, precum ne spune Cuvântul Divin, în 1Petru 1.23:„fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac.” Apoi, Cuvântul lui Dumnezeu, este sabia Duhului Sfânt cu care luptăm împotriva uneltirilor diavolului” (Efes.6.11), „împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.” (Efes.6.12), pentru eliberarea sufletelor din capcanele și robia diavolului, pentru aducerea lor la Hristos-Eliberatorul, Răscumpărătorul și Mântuitorul sufletelor și trupurilor noastre!…
În Școala Bibliei, învățăm și creștem în trăirea cu Hristos și pentru El, precum și rodim prin Duhul Sfânt, rodul de dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânare a poftelor, curăția.”(Gal.5.22-23).
Oastea Domnului este Școala Bibliei prin Duhul Sfânt, deoarece Duhul Sfânt este Inițiatorul, Dascălul și Desăvârșitorul Școlii Cuvântului lui Hristos în inimile și viețile noastre, în trăirea și rodirea noastră permanentă cu El și prin El, așa cum Domnul Isus Hristos a afirmat despre Duhul Sfânt:„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”(In.14.26); „Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl, este al Meu, de aceea am zis că va lua din ce este al Meu și vă va descoperi.”(In.16.13-15).
Cunoașterea, învățarea și trăirea Cuvântului lui Dumnezeu, este datoria de conștiință a noastră, a tuturor, a fraților cât și a surorilor, a tinerilor și a celor bătrâni, a celor învățați și a celor neînvățați sau mai puțin învățați, dar în special a celor care sunt chemați și înzestrați de Domnul cu darul de evangheliști (propovăduitori, mărturisitori, vestitori ai Evangheliei lui Hristos), de păstori și învățători ai Cuvântului lui Dumnezeu (Efes. 4:11), pentru a-Și face Lucrarea prin ei, cu toate că, într-o măsură mai mare sau mai mică, printr-un dar personal ori mai multe daruri, Domnul Își face Lucrarea Sa prin fiecare suflet chemat la mântuire, adică născut din nou prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Nu există nici o persoană, bărbat sau femeie, care, după întoarcerea ei adevărată la Dumnezeu, El să nu o folosească în Lucrarea Lui, după buna plăcere a voii și alegerii Lui divine, prin harul Lui dăruit fiecăruia dintre noi, după măsura darului lui Hristos (Efes.4.7). Hristos lucrează deci, prin toți ai Lui, predați Lui total și veșnic, dar Își alege prin harul Lui și vasele de lucru mai „speciale”,  mai dedicate pentru El în slujire și jertfire, suflete pe care le cheamă, le pregătește și le folosește pentru a-Și împlini Lucrarea Lui de chemare, creștere și zidire în El, de mântuire a sufletelor credincioase Lui, în funcție de necesitățile, de nevoile de slujire din Lucrarea, din Biserica Sa cea adevărată și Vie! (1Cor. 12:28).
Oastea Domnului este o școală a Bibliei, a Duhului Sfânt, în care Îl întâlnim și Îl cunoaștem pe Isus cel Răstignit, trăim cu El și Îl vestim altora, pentru ca toți să-L afle pe Domnul, să-L primească în inimă și viață, pentru mântuirea lor!
Școala Bibliei ne este necesară și obligatorie tuturor, pentru a conștientiza, cunoaște și mărturisi întâlnirea noastră cu Hristos, trăirea cu El și vestirea Lui altora, pentru mântuirea noastră și a lor, fiindcă tot ceea ce experimentăm noi în suflet, inimă și viață referitor la aflarea, trăirea și vestirea Lui Hristos, se petrece, se desfășoară în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu și numai prin Evanghelie și prin Lucrarea tainică și atotputernică a Duhului Sfânt, indiferent dacă ne dăm seama sau nu de acest adevăr, prin care noi ne naștem din nou și ne mântuim, chiar dacă noi înțelegem și asimilăm mai ușor sau mai greu acest proces divin, această operă salvatoare a Duhului Sfânt în sufletul și trupul nostru!…
Responsabilitatea cunoașterii și propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu ne revine tuturor, sub forma și în măsura cerută de Însuși Cuvântul Divin, atât bărbaților cât și femeilor, tinerilor, adulților, bătrânilor, în orice stare, în orice condiție spirituală, socială, civilă, economică, de sănătate, culturală, profesională etc., ne găsim!… Nu este nici un suflet născut din nou, chemat la mântuire și mântuit prin Harul Divin, care să fie scutit de cunoașterea, trăirea și mărturisirea Evangheliei lui Hristos, într-o lume pretins creștină, dar care nici nu vrea să audă și să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu!…
Binecuvântările, beneficiile veșnice, mântuitoare ale lui Dumnezeu, se revarsă îmbelșugat și fericit numai peste cine vrea să învețe, să iubească și să împlinească Cuvântul Lui Etern, hrănind pe alții și hrănindu-se astfel pe sine cu El, pentru creșterea, desăvârșirea și rodirea prin Duhul Sfânt în Cuvântul lui Hristos!…Amin.
Slăvit să fie Domnul!

 
                                               Cornel Așchilean